Saturday, May 24, 2008

Kritik Jurnal

Tajuk kajian
Whose Neighborhood is This?:
Intersubjective moments in Psychoanalytic Education.


Tujuan

1. Pendekatan pengajaran psikoanalisis dalam menempuhi pelbagai cabaran untuk positivisme pembinaan pengetahuan.
2. Membincangkan tentang perkembangan mutakhir di dalam teori dan praktis psikoanalisis yang dicerminkan dan dipisit di dalam bilik darjah institut psikoanalitik
Skop kajian

Paulo Freire (1970,1993) “ The banking concept of education’, di mana pengetahuan adalah satu set konsep yang dideposit pada pelajar yang digelar ‘problem-posing model’ di mana pelajar sebagai pemikir kritis dan mencipta pengetahuan sendiri .
Menurut Freire penyampai konsep ‘banking’, menganggap pelajar sebagai penyangga pasif maklumat yang kemudian diberi kebenaran menggunakannya. Guru bukan lagi orang yang mengajar tetapi orang yang belajar semasa berdialog dengan pelajar yang sebaliknya mengajar ketika belajar.

Penyelidikan Freire membuka jalan kepada strategi pembelajaran berpusat kepada pelajar , strategi yang direka untuk menjadikan pelajar kepada kedudukan berwibawa di dalam bilik darjah

Kurt Spellmeyer (1993), membantah “perbahasan teorikal mengenai apa yang mahu diajar dan bagaimana mengajar, tidak secara dasarnya menukar pendidik sebagai seorang praktis sosial atau sebaliknya. Sebagai seorang praktis sosial yang banyak memainkan peranan dan menghasilkan semula nilai dan memajukan objektif (239)

Deborah Britzman (1999), menambah nota peringatan yang mengenal pasti bahawa “ Mendiamkan diri dari menyiasat kejadian kelompok kesukaran dan pertembungan pengetahuan dengan cara membenarkan eksperimentasi baru individu yang dilakukan sesama sendiri”. Norman Holland dan Murray Schwartz (1975) menjangkakan kesukaran ini sedekad lalu bila mengatakan keperluan pendidik menggabungkan pengalaman dalaman oleh terapi atau analisis dengan kajian disiplin teoritikal.

Dapatan dan rumusan kajian

Dalam bidang pendidikan psikoanalitik para penulis menyuarakan kecenderungan tentang penekanan kepada lisan, dialog, dan hubungan kesusasteraan tentang psikoanalisis, yang disebut oleh Kirsner adalah proses ‘miseducation’ di mana pelajar menjadi ‘penurut bersama dengan guru dan analisis’( 1996:14)

Otto Kernberg (1996) Randall (2000) Dolan Power menyanggah tentang pendidikan psikoanalitik akan mengikis kreativiti calon. Mereka lebih membina strategi dari menggunakan teori mencabar pemikiran positivistme tentang psikoanalisis bagi menyediakan ‘moment to moment interactions’ oleh pelajar dan guru dalam kelas sebenar.

Untuk menjayakan ‘moment to moment interactions’ penulis melakarkan beberapa strategi pengajaran berdasarkan soalan ‘open –ended inquiry’ dan analisis ‘here and now’ sebagai kelompok proses dalam bilik darjah.

Penulis menyatakan bahawa ada pendekatan ini diperlukan dan tidak dapat di elakkan walaupun pada zaman post-positivisme.

Menurut Louis Aron (1999) beliau mengakui ramai pendidik psikoanalitik sendiri belajar dalam bilik darjah berdasarkan ‘positivist models’, pengajar membawa pelajar berfikir dan berunding di antara kepelbagaian teknik teori daripada mengajukan pelajar mengikuti kaedah kaedah sedia ada .

Pelajar menguji teori tentang teknik antara satu sama lain di samping menganalisa pengajar mereka sesama sendiri. Impak kepada proses analitik membawa kelas mengeksplorasi teori pengalaman subjektif dan intersubjektif pelajar.

Dapatannya ialah guru dan pelajar mencerminkan bagaimana pengalaman personal dan kepercayaan , termasuk semua yang memaktubkan teori memberi impak kepada proses analitik. Menggunakan konsep ‘moment to moment interactions’ dan ‘disruption and repair’. Penulis mendapati dua jenis pengetahuan iaitu yang pertama ialah eksplisit . Tentang pembacaan teks , topik perbincangan dan kes yang ditawarkan di mana semua ini adalah berbentuk pengetahuan ‘declarative’.Pengetahuan kedua ialah implisit termasuk pengetahuan tentang interpersonal dan perhubungan ‘intersubjektif’ di mana pengajar dan pelajar membina cara untuk bersama melalui dialog dengan berinteraksi.

Kajian ini mendapati bahawa keadaan yang sukar, mengundang peluang untuk mengenali kebenaran diri sendiri dan mencerminkan diri pengajar kepada pelajar lalu mendapat jawapan reaksi yang tidak diduga.Walaubagaimana jika tersilap petunjuk punca atau kesukaran oleh kerana pelajar yang pasif dan tidak bersedia pengajar akan hilang arah.
Masa depan pendidikan psikoanalitik adalah mengenal pasti mitologi praktikal pengajaran , mendapat maklumbalas dari pelajar dan menentukan bagaimana untuk meneruskan sepenuhnya agar tidak ada pelajar yang ketinggalan.
Implikasi dalam bidang Pendidikan Seni

Kepentingan dan kelebihan disiplin Pendidikan Seni mengatasi aspek aspek formaliti disiplin pendidikan lain yang terdapat dalam kurikulum. Rangkuman ini adalah kesepaduan yang juga tidak terdapat di dalam disiplin pendidikan yang lain. Kesepaduan ini memberi tenaga kepada para pelajar menggabung jalinkannya di dalam kehidupan seharian. Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni menggunakan pelbagai peralatan dan bahan yang berbeza yang tidak sama dengan disiplin lain.

Menurut Edward de Bono “Creative thinking is not a talent, it is a skill that can be learnt, it empowers people by adding strength to their natural abilities which improves teamwork, productivity and where appropriate profits”.
(Yew Kam Keong, 2000)
Pendidikan Seni mengajar asas, prinsip, apresiasi, sejarah dan produksi suatu karya. Tiga dalam satu iaitu mengajar pendidikan seni, cara cara berfikir dan inovasi. Menggalakkan dan meningkatkan dengan optimum sekurang kurangnya tiga ciri kepelbagaian kecerdasan kepada pelajar melalui pendidikan seni dalam pengajaran dan pembelajaran.

Matlamat dan objektif Pendidikan Seni lebih bersifat universal. Lebih lebih lagi, penghasilan tema , falsafah , karya atau produk mempunyai rantaian komunikasi global. Melalui visual , satu peryataan tidak perlukan kenyataan kerana telah wujud interaksi dalaman pada seseoarang audien. Penghasilan yang berbeza , pelbagai, kesesuaian dan futuristic adalah tanda terima kasih pelajar yang berjaya mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan tekun kepada gurunya.

Menurut Torrance (1974:8) pula kreativiti ialah suatu proses menjadi sensitif kepada masalah, kekurangan, jurang terhadap pengetahuan, mencari elemen, ketidaksesuaian dan sebagainya; mengenalpasti kesukaran, mencari jawapan, membuat tekaan atau merumus hipotesis mengenai kekurangan; ujian dan menguji hipotesis dan kemungkinan mengubah suai dan menguji semula; dan akhirnya menghubungkan dengan keputusan.

Apabila seorang guru itu mengajar pendidikan seni, hasilnya bukan untuk menyediakan seorang pelajar itu menjadi pelukis tetapi beliau mengajar asas, prinsip dan elemen seni lukis serta pengetahuan sejarah, penghargaan dan boleh bertindak mengukur diri sendiri dalam menilai dan membuat keputusan.

Hasil dari intersubjective moments di dalam pengajaran Pendidikan seni menjadikan pelajar dan guru lebih berani mengorak langkah dan meneroka untuk mencari keputusan yang bernilai, unik, berkesan dan bersifat intelektual. Hasil ini juga menjadi rujukan kepada penghasilan akan datang kerana ia bermanafaat, berfaedah dan memberi sumbangan besar dalam kehidupan.

Menghasilkan karya sendiri memerlukan rujukan yang bersifat persekitaran. Ini menghasilkan pelajar yang mampu berjaya dalam kehidupan sehariannya apabila setiap yang dipelajari berjaya digabung jalinkan dengan kehidupan seharian secara berterusan. Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam pendidikan seni menitik beratkan ilmu kajian kritikal dallam seni tampak. Hasilnya ia berjaya melahirkan pelajar yang sensitif dan pemikir kritis.

Kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahkan perasaan mereka melalui permainan dan seni.Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini , untuk mencerminkan diri mereka dan untuk mencipta idea baru
yang menuju kepada kebaikan ( Dyer – Friedman & Sanders , 1997; Rubin 1978).
( Eve C .Jarboe, 2002 )
Pelajar pendidikan seni mempelajari sejarah dan penghargaan , mengenali tokoh tokoh karyawan dalam usaha mencantumkan kepercayaan dan idea dalam memahami asas kebudayaan manusia. Melahirkan ramai siswazah yang kreatif dan pelajar berpandangan jauh. Kreativiti mereka tidak terhad dan bersifat kontemporari. Mereka memahami keperluan hari ini dan masa hadapan.

Mempelajari, mengetahui dan menganalisis bahawa lukisan dan catan adalah produk seni melalui kesatuan berfikir, kreativiti, sensitiviti dan emosi. Proses kreativiti mengubah masa depan berfikir , belajar dan kemahiran penyelesaian masalah. Ini menjadikan pelajar dapat memilih keperluan, mengetahui kehendak dan menilai kepentingan serta mengatasi permasalahan dalam kehidupan seharian yang berterusan.

Kekuatan manusia bukan sahaja terletak kepada fizikal tetapi kepada optimal mindanya. Jurnal ini menekankan aspek kepentingan kemahiran berfikir pelajar yang dididik untuk berfikir. Mereka akan menjadi lebih berjaya daripada pelajar yang mementingkan IQ yang tinggi. Guru Pendidik Seni mempunyai keistimewaan dan kekuatan melahirkan pelajar berpotensi menjadi seorang yang berilmu, sensitif, kreatif dan berjaya pada masa depannya. Wujudnya masyarakat yang berjaya pada masa hadapan bergantung kepada sumbangan mereka dan bukan kepada pengetahuan mereka. Perantara inilah yang terdapat di dalam kurikulum disiplin pendidikan seni.

Pada simposium tahun 1921 ( Kecerdasan dan Pengukurannya : Simposium ) Definisi pakar terhadap kecerdasan, pengkaji menekankan kepentingan kecekapan untuk belajar dan kecekapan untuk penyesuaian terhadap persekitaran. Enam puluh lima tahun kemudian, Sternberg dan Detterman (1986) mengadakan simposium yang serupa, sekali lagi mendapatkan pandangan pakar tentang kecerdasan .Kepentingan pembelajaran dan penyesuaian kecekapan masih kekal, manakala satu penekanan baru dimasukan: metakognitif, atau kecekapan untuk memahami dan pengendalian diri. ( Robert J. Sternberg, 1998)
Bibliografi• Deborah D.West, “ Edicational Horizon ”, Summer, 2000 .

• Eve C. Jarboe, “ Art Therapy: A Proposal For Inclusion in School Settings” New Horizons for Learning, 2002.
.
• Judith Peck, “ Art As Therapy “, Http://orion.ramapo.edu

• Prof. Madya Hj Iberahim Hassan, “ Pendidikan Seni : Matlamat dan Kepentingan“,“ Kump Esei Pilihan Pendidikan Seni Dan Muzik”, PenerbitanFakulti Sains Sosial dan Kesenian, UPSI, 2000.

• Robert J.Sternberg, “Human abilities Annual Review of Psychology”. Annual, 1998.

• Viktor Lowenfeld , “ Creative and Mental Growth “, Macmillan Co New York,1947.

• Yew Kam keong – ‘You are creative’ Mindbloom sdn bhd 2000.

No comments: