Saturday, May 24, 2008

PENYELIDIKAN DALAM PSV

1. TAJUK PENYELIDIKAN

Nilai Terapuetik Dalam Pendidikan Seni Visual Sebagai Pemangkin Terhadap Pemantapan Emosi dan Sahsiah Pelajar.


1.1 Pengenalan
Agenda utama Rancangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia digubal dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran yang merangkumi beberapa kemahiran genetik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual.
Tiga aspek utama modul yang dikenal pasti; pertama ialah perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Kedua ialah Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual dan ketiga ialah perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Pendidikan Seni Visual merupakan saluran perantara yang sesuai untuk melaksanakan nilai terapuetik sebagai pemangkin terhadap pemantapan emosi dan sahsiah pelajar. Ibarat Kain putih, kitalah yang dapat mengawal warna warni pada generasi akan datang.


2. Tiga Hipotesis Nol Utama

1. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam memberi penumpuan terhadap pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual.

2. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar etnik melayu, Cina dan India untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka.

3. Tidak terdapat perkaitan yang signifikan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran dengan pencapaian peperiksaan Setengah Tahun Pendidikan Seni Visual.

3. Instrumen: Soal Selidik


Mempunyai arahan dan soalan sebagai piawai untuk respnden. Respon subjek semata-mata pada soalan piawai. Penyelidik memberi dua hari untuk keselesaan responden menjawab soal selidik dengan lebih tepat. Soal selidik jawapan dipilih `closed-ended format’ di mana subjek dikehendaki pilih jawapan yang bersesuaian terhadap soalan yang dikemukakan berdasarkan cadangan jawapan. Resonden diharap dapat memilih jawapan yang paling eksklusif dan sesuai. Kelebihan soal selidik jenis ini ialah mudah ditadbir. Tidak perlu kemahiran subjek untuk respond dan memudahkan penganalisisan data.


4. Persampelan
Kajian ini melibatkan dua buah sekolah menengah daerah Banting, Selangor. Persampelan adalah dipilih dikalangan pelajar tingkatan satu di sekolah tersebut. Pemilihan dibuat secara rawak terkawal. Seramai 30 orang daripada 460 orang pelajar tingkatan satu di sekolah tersebut dipilih iaitu 15 lelaki, 15 perempuan, 10 dari etnik melayu, 10 dari etnik Cina dan 10 dari etnik india untuk sampel kajian.

4.1 PROSEDUR PENYELIDIKAN

Sebanyak 23 soalan aprisiasi seni dalam pendidikan seni berkaitan dengan topik pembelajaran pendidikan seni telah dibangunkan dengan nasihat guru panatia pendidikan seni dan pensyarah dalam bidang pendidikan seni. Soalan-soalan ini adalah dalam bentuk objektif. Seterusnya 23 soalan ini diberikan kepada pelajar tingkatan satu yang berada di sekolah yang berbeza, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Panglima Garang, Selangor dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sijangkang Jaya, Selangor. Item-item ujian diuji bagi menentukan aras kebolehbacaan, iaitu sama ada ayat-ayat yang digunakan boleh atau tidak dibaca oleh murid-murid. Mengandungi domain domain afektif dan kognitif.
Teknik Skala Digunakan
Skala Likert (Rensis Likert)
Menggunakan beberapa jumlah pengukuran untuk mengenalpasti sikap, perasaan dan pendapat.
Kebiasaan skel yang sering digunakan ialah 1 to 5. Sering skel tersebut ialah 1=Lansung tidak setuju, 2=Tidak setuju, 3=tidak pasti,4=bersetuju, and 5=Sangat bersetuju.

Contoh: Guru anda memahami maksud tersirat yang ingin anda sampaikan
pada lukisan anda.
Setiap pernyataan dilabelkan skala `sangat Bersetuju/ lansung tidak setuju’
– Julat skala antara –2 hingga +2, skor kosong dikira neutral.

5. ANALISIS DATA
Data-data yang dikumpulkan dalam penyelidikan ini dianalisis dengan menggunakan perisian statistik SPSS (Statistical Packages for Social Science) versi 11.5 dalam persekitaran Windows. Analisis berikut digunakan, antaranya ialah:

1. Ujian -t adalah untuk mengenalpasti perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan dalam memberi penumpuan terhadap pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual. Keputusan ini akan dapat memberi perbandingan antara kumpulan dengan ujian independent t-test.

2. Analisis ANOVA digunakan untuk mengenalpasti perbezaan yang signifikan di antara pelajar etnik melayu, Cina dan India untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka.

3. Korelasi PEARSON digunakan untuk mengenalpasti perbezaan hubungan yang signifikan
di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran dengan pencapaian
peperiksaan Pendidikan Seni Visual.5.1 UJIAN SIGNIFIKAN

“UJIAN SIGNIFIKAN” digunakan bagi menolak atau menerima Hipotesis Nol
Tahap signifikan iaitu Ö = .05 DITETAPKAN
Jika ujian statistik mendapati
NILAI < .05 maka HO DITOLAK
NILAI > .05 maka HO DITERIMA

6. DAPATAN PENYELIDIKAN
Kajian ini melibatkan pelajar tingkatan satu di dua buah sekolah menengah bantuan kerajaan. Seramai 30 orang pelajar dipilih daripada dua buah sekolah. Kesemua pelajar yang dipilih dapat hadir semasa tinjauan dibuat. Berdasarkan bilangan yang sampel adalah seperti berikut:

BIL SEKOLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SMK T.PANGLIMA 7 8 15
2. SMK SIJANGKANG 8 7 15
JUMLAH 15 15 30

Jadual 1. Taburan pelajar6.1 DAPATAN PERSOALAN KAJIAN
Berikut adalah dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian bagi menentukan hipotesis yang telah ditetapkan.

6.1.1 Adakah persamaan dalam memberi penumpuan terhadap pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual di antara pelajar lelaki dengan perempuan tingkatan satu di dalam kelas?

Group Statistics
Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Soalan 17 Lelaki 15 4.1333 .74322 .19190
Perempuan 15 3.6000 .98561 .25448Jadual 2.1. Huraian statistik penumpuan terhadap pembelajaran Pendidikan Seni antara pelajar lelaki dan perempuan.


Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Soalan 17 Equal variances assumed 2.141 .155 1.673 28 .105 .5333 .31873 -.11955 1.18622
Equal variances not assumed 1.673 26.031 .106 .5333 .31873 -.12178 1.18845Jadual 2.2. Ujian-T menunjukkan min bagi lelaki dan Perempuan.


Bagi menjawab persoalan satu / hipotesis pertama, penyelidik menggunakan analisa ujian-T. Analisis ujian-T menunjukan t(28)=1.67, p=0.105 adalah tidak signifikan. Hiotesis Nol diterima. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki (min= 4.13 sd= 0.74) dengan pelajar perempuan (min= 3.60 sd= 0.98) dalam memberi penumpuan terhadap pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual.

6.1.2 Adakah perbezaan signifikan antara kumpulan pelajar tingkatan satu etnik melayu, cina dan India untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka?Descriptives
Soalan 4
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum
Lower Bound Upper Bound
Melayu 10 3.9000 1.44914 .45826 2.8633 4.9367 1.00 5.00
Cina 10 3.1000 1.37032 .43333 2.1197 4.0803 1.00 5.00
India 10 3.1000 1.59513 .50442 1.9589 4.2411 1.00 5.00
Total 30 3.3667 1.47352 .26903 2.8164 3.9169 1.00 5.00


Jadual 3.1. Deskritif antara kumpulan pelajar tingkatan satu etnik melayu, cina dan India untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka.


Test of Homogeneity of Variances
Soalan 4
Levene Statistic df1 df2 Sig.
.229 2 27 .797


Jadual 3.2. Uijan homogeneity of variances

ANOVA
Soalan 4
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 4.267 2 2.133 .981 .388
Within Groups 58.700 27 2.174
Total 62.967 29


Jadual 3.3. Uijan Anova di antara kumpulan pelajar berbeza etnik.


Bagi menjawab persoalan kedua / hipotesis kedua, penyelidik menggunakan analisa ujian Anova. Ujian Anova menunjukan nilai F(2,27)=0.98, P=0.39 adalah tidak signifikan, maka hipotesis Nol diterima. Tidak terdapat perbezaan signifikan antara kumpulan pelajar tingkatan satu etnik melayu ( min=3.90. sd=1.45 ), cina ( min=3.10. sd=1.37 ) dan India ( min=3.10. sd=1.59 ) untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka.
6.1.3 Adakah hubungan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran di kelas dengan pencapaian markah peperiksaan Setengah tahun Pendidikan Seni Visual?

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
Soalan 19 3.7000 1.11880 30
Markah Ujian 57.8000 11.16151 30

Jadual 4.1. Statistik Deskriptif hubungan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran di kelas dengan pencapaian markah peperiksaan setengah tahun Pendidikan Seni visual.

Correlations
Soalan 19 Markah Ujian
Soalan 19 Pearson Correlation 1 .876(**)
Sig. (2-tailed) . .000
N 30 30
Markah Ujian Pearson Correlation .876(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .
N 30 30
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Jadual 4.2. Korelasi hubungan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran di kelas dengan pencapaian markah peperiksaan Setengah tahun Pendidikan Seni.

Korelasi PEARSON digunakan untuk mengenalpasti perbezaan perkaitan yang signifikan
di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran dengan pencapaian peperiksaan Pendidikan Seni. r =0.87, P=0.00 menunjukkan adalah signifikan. Hipotesis Nol ditolak.
Terdapat perkaitan yang signifikan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam
pembelajaran pendidikan seni (min=3.70. sd=1.12) dengan pencapaian peperiksaan setengah
tahun Pendidikan Seni (min=57.8. sd=11.16). Ini menunjukan bahawa semakin tinggi
kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran pendidikan seni, semakin tinggi skor pelajar
dalam pepepriksaan.


7.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya daripada dapatan kajian ini didapati bahawa nilai terapuetik di dalam pendidikan seni visual boleh mencapai objektifnya sebagai pemangkin terhadap pemantapan emosi dan sahsiah pelajar. Ini berdasarkan penumpuan yang positif dan tidak terdapat perbezaan di antara kedua dua kumpulan lelaki dan perempuan di dalam penumpuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni visual di dalam kelas.
Selain itu didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar pelajar dari etnik yang berbeza untuk menyampaikan maksud yang tersirat di dalam lukisan mereka. Dengan ini modul yang akan disediakan boleh mempunyai matlamat, objektif dan indikator yang seragam.
Guru pelaksana perlu mempelbagaikan teknik kejelasan pengajaran kerana terdapat hubungan di antara kejelasan kefahaman pelajar dalam pembelajaran dengan pencapaian skor peperiksaan mata pelajaran pendidikan seni visual. Kesannya, nilai terapuetik dalam pendidikan Seni Visual dapat merawat pelajar pada tiga domain yang berbeza iaitu afektif, psikomotor dan kognitif secara positif dalam situasi serentak dan secara langsung tatkala proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

ibliografi

• Dr Ahmad Bin Hashim, “ Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan UKP 6013“,
Bahan Nota Rujukan dari WebCity, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, 2004.

• Dr Ahmad Bin Hashim, “ Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan UKP 6013”,,
Syarahan Dalam Kelas UKP6013, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2003.
• David W. Stockburger, “ Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications”, File://pearson correlation\Correlation-Main_files\sbk17toc.htm.

• Deborah D.West, “ Edicational Horizon ”, Summer, 2000 .

• Eve C. Jarboe, “ Art Therapy: A Proposal For Inclusion in School Settings”, New Horizons for Learning, 2002.

• Judith Peck, “ Art As Therapy “, Http://orion.ramapo.edu

• “ Seni Visual Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh ”, Majlis Peperiksaan Malaysia, 2002.

• Shiken:JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, “Statistics Corner: Questions and answers about language testing statistics”: Vol. 4 No. 1 Apr. 2000 (p. 18 - 21)

• “SPSS Techniques Series: Statistic on Likert Scale Surveys”, File://tution\what is likert scale.htm.

• File://Tukey post hoc\Between Subjects OneWay ANOVA Description.htm


• Viktor Lowenfeld , “ Creative and Mental Growth” , Macmillan Co New York,1947.

No comments: